etica-si-integritate-1-390x224

PROETIC: ETICĂ + TRANSPARENȚĂ + INTEGRITATE – CORUPȚIE

Titlul proiectului: PROETIC: ETICĂ + TRANSPARENȚĂ + INTEGRITATE – CORUPȚIE
Cod MySMIS 118799/ Cod SIPOCA 447

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiului Ploiești, prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, creșterea nivelului de educație, anticorupție a personalului, precum și prin aplicarea normelor, măsurilor și procedurilor în materie de etică, integritate și anticorupție reglementate la nivelul instituțiilor publice.

Obiectivele specifice proiectului:
OS1: Dezvoltarea și implementarea de mecanisme și proceduri în vederea asigurării transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiului Ploiești;
OS2: Dezvoltarea și implementarea de acțiuni și măsuri în vederea prevenirii și combaterii corupției, prin promovarea dialogului cu societatea civilă și creșterea gradului de educație anticorupție în Municipiul Ploiești;
OS3: Creșterea nivelului de cunoștințe și competențe a 40 de persoane din personalul Municipiului Ploiești în vederea prevenirii corupției, creșterii transparenței, eticii și integrității.

Grupul țintă al proiectului: 40 de persoane, care reprezintă personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale, precum și aleșii locali (ex. consilieri locali, consilieri județeni, primar, viceprimar, etc).

Rezultate așteptate: adaptarea Codului de etică și integritate; stabilirea procedurii privind consilierea etică a funcționarilor publici; crearea unui manual de bune practici în vederea creșterii transparenței, eticii și integrității în administrație publică; informarea unui număr de 100 de persoane din cadrul Municipiului Ploiești cu privire la măsurile anticorupție reglementate de legislația națională; participarea la dezbaterile organizate în vederea prevenirii și combaterii corupției la nivelul administrației publice locale a unui număr de 100 de persoane (reprezentanți ai comunității locale / cetățeni etc.); completarea a 100 de chestionare privind prevenirea corupției; rezultatele chestionarelor vor fi utilizate în vederea elaborării raportului privind situația existentă la nivelul Municipiului Ploiești; redactarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea corupției; elaborarea și diseminarea unui broșuri care va cuprinde soluții, acțiuni și măsuri anticorupție; redactarea și diseminarea unui ghid de bune practici pentru prevenirea corupției în administrația publică; încheierea a 3 parteneriate cu societatea civilă în vederea promovării inițiativelor anticorupție; participarea la dezbaterile publice legate de corupție a 40 de persoane; realizarea unei metodologii de monitorizare a implementării măsurilor anticorupție implementate la nivelul Municipiului Ploiești; participarea unui număr de 50 de persoane la campania de educație anticorupție și de promovare a acțiunilor anticorupție desfășurate la nivelul Municipiului Ploiești; participarea a 40 de persoane la cursuri informale – Etica, integritate și măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției; Managementul implementării Strategiei Naționale Anticorupție; Managementul riscurilor de corupție în administrația publică locală; Conduita profesionala a funcționarilor publici și informate asupra principiilor orizontale în cadrul cursurilor informale

Partenerii proiectului: Municipiul Ploiești / cabinet primar (lider de parteneriat) și Fundația Terra Mileniul III

Valoarea totală a proiectului: Conform contractului de finanțare, valoarea totală a proiectului este 287.884,82 lei, din care 282.127,11 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabila, iar entitatea finanțatoare este reprezentată de Uniunea Europeană.

Proiectul este implementat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Componenta 1 – CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Operațiunea – Creșterea transparentei, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Cod proiect 118799

Data inceperii proiectului: 21 noiembrie 2018

Perioada de implementare: 16 luni

Tags: No tags

Comments are closed.