WhatsApp Image 2023-06-13 at 14.37.38

Laboratorul Digital de Inovare Socio – Ecologică pentru Tineri

Obiectivul general al proiectului

Lansarea şi pilotarea „Laboratorului de Inovare Socio-Ecologică”  – spațiu virtual de colaborare cu acces deschis pentru crearea de eco-inovații sociale conduse de tineri.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Lansarea și pilotarea laboratorului
 • 15 ateliere virtuale de colaborare
 • 3 idei de proiecte de eco-inovare socială generate în cadrul proiectului
 • 3 studii de caz privind procesul de colaborare, eficacitatea laboratorului și ideile specifice de proiecte conduse de tineri
 • Curs online de formare personalizat pentru lucrătorii de tineret despre cum să stimuleze cetățenia activă, inițiativa și antreprenoriatul în rândul tinerilor în domeniul eco-inovației sociale și cum să faciliteze colaborarea virtuală între tineri
 • Campanie de diseminare

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de următoarele categorii :

Lucrătorii de tineret – cei care sprijină tinerii prin învățare non-formală sau activități care vizează îmbunătățirea abilităților de viață, a competențelor cheie și a cetățeniei active.

Tineri – cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani

Parteneri: Fundația TERRA Mileniul III și Centrul de Resurse pentru Educatie și Formare Profesională (România), BEST INSTITUT (Austria), Social Innovators (Bulgaria)

Valoarea totală a proiectului este de 250 000 euro

Proiectul este elaborat in cadrul programului Erasmus+, desfășurat de Comisia Europeană pentru educație, formare, tineret și sport.

Website proiect: https://youthsociallab.eu/

WhatsApp Image 2023-06-13 at 14.36.52

Renocally

Proiectul va spori competențele primăriilor și ale factorilor de decizie de a decarboniza stocul de clădiri într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, centrat pe oameni, pregătindu-se în același timp pentru modificări legislative de la nivelul UE. Renocally va sprijini Bulgaria, România și Slovacia să implementeze politici eficiente de renovare a clădirilor, aliniate cu politica UE, inclusiv pachetul Fit-for-55, care urmărește să crească ambiția și să eficientizeze acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice și renovarea prin planuri naționale de renovare a clădirilor. Renocally urmărește să declanșeze renovări profunde în municipalitățile țintă prin sprijinirea primăriilor în:
 • Implementarea Pașapoartelor pentru renovarea Clădirilor;
 • Crearea unui Master Class de Asistență Tehnică pentru a sprijini accesul primăriilor la finanțare pentru renovare;
 • Pregătirea pentru implementarea viitoarelor cerințe ale reformei EPBD;
 • Creșterea cunoștințelor și abilităților generale ale primăriilor țintă privind decarbonizarea stocurilor de clădiri și renovarea profundă.
De-a lungul ciclului de viață al proiectului, o gamă diversă de părți interesate va fi implicată în țările țintă, deoarece consorțiul Renocally le împuternicește să planifice activități de renovare, realizând astfel potențialul de reducere a emisiilor de GES din sectorul construcțiilor din regiune. Rezultatul proiectului va sprijini conformarea țărilor țintă cu pachetul Fit-for-55, în timp ce impactul acestuia contribuie la obiectivul UE de reducere a GES pentru 2030. Renocally este un efort de colaborare între agenții energetice, think-tank-uri, fundații și profesioniști din industrie de la vârful mediului construit. Urmăriți hashtagurile #Renocally și #RenocallyNews pe rețelele sociale pentru a vă alătura conversației despre decarbonizarea și renovarea profundă a stocului construit din Europa de Est și pentru a rămâne la curent cu proiectul.   Parteneri de proiect:
 • Buildings for the Future (B4F) [Slovacia]
 • Buildings Performance Institute Europe [Belgia și Germania]
 • Center for Energy Efficiency (EnEffect) [Bulgaria]
 • AE3R Ploiesti [Romania]
 • TERRA Millenium III Foundation [România]
  Valoarea totală a proiectului este de: 550 000 euro Proiectul face parte din European Climate Initiative (EUKI). EUKI este un instrument de finanțare a proiectelor de către Ministerul Federal German pentru Afaceri Economice și Acțiune Climatică (BMWK). Competiția EUKI pentru idei de proiecte este implementată de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Scopul general al EUKI este de a promova cooperarea în domeniul climei în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Website proiect: https://www.bpie.eu/
dunarea-la-topalu

Pentru o Dunăre cu malurile curate

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general constă în responsabilizarea autorităților locale prin activarea și implicarea civică a cetățenilor din orașul Giurgiu și zonele limitrofe în acțiuni de advocacy în vederea îmbunătăţirii serviciilor publice de salubrizare pe malurile Dunării.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Crearea unui model de bune practici de valorificare durabilă a segmentului Insula Slobozia – Giurgiu – Gostinu – Insula Lungu aflat pe malul Dunării (Riviera Dunăreană).
 2. Mobilizarea comunităţii locale printr-o campanie de informare, educare și participare la luarea deciziilor publice.
 3. Promovarea modelului de bune practici de valorificare durabilă a segmentului vizat pe agenda autorităţilor locale şi centrale responsabile de administrarea sa.

Obiectivul de dezvoltare organizaţional al proiectului (dacă este cazul)

Îmbunătățirea cunoștințelor echipei MaiMultVerde în domeniul managementului deșeurilor și al politicilor publice relevante în vederea creșterii capacității sale de a se implica în campanii de advocacy în domeniul vizat.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de următoarele categorii :

Beneficiari direcți:

1320 de cetăţeni din mediul urban și rural implicați în acțiuni de voluntariat pentru mediu, în evenimente publice de conștientizare și în campania de advocacy la nivel local;

120 de tineri din mediul urban și rural care beneficiază de educaţie pentru mediu în urma proiecţiilor tematice în şcoli;

195 de cetăţeni din mediul urban și rural care beneficiază de educaţie pentru mediu în urma atelierelor de instruire, a proiecţiilor tematice din spații publice și a participării la tabăra educativă;

10 autorități locale informate și implicate în procesul de consultări pentru realizarea modelului de valorificare durabilă a zonei și, ulterior, implicate în campania de advocacy la nivel local.

Beneficiari indirecți:

61.353 cetățeni din mediul urban (oraşul Giurgiu) și 2032 cetăţeni din mediul rural (comună Gostinu) care beneficiază în viitor de potențialul educativ, de recreere și agrement al zonei;

Parteneri: Asociaţia Mai Mult Verde – lider de proiect și Fundația TERRA Mileniul III – partener

Valoarea totală a proiectului: 126.338 euro

 

Proiectul este implementat prin programul Active Citizens Fund, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Data începerii proiectului 01.09.2022

Perioada de implementare 14 luni

Logo SD verzui

Eticheta “Şcoala Durabilă”

Obiectivul general al proiectului

Creşterea capacităţii membrilor ONG şi a actorilor din şcoală (elevi, profesori, manageri şcolari) şi din comunitatea educativă (părinţi, cetăţeni activi, antreprenori) de a pleda împreună în arena civică locală, regională şi naţională pentru ca autorităţile publice şi alte organisme de decizie publică relevante să susţină activ un model de unitatate şcolară care integrează global Educaţia pentru Dezvoltarea Durabilă (EDD) în toate dimensiunile şcolii.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Dezvoltarea etichetei “Şcoala durabilă”, ca schema administrată de ONG-uri, cu o documentaţie completă, cuprinzând metodologia de implementare şi cerinţele pentru atribuirea şi recunoaşterea performantelor unităţilor şcolare care integrează cele 17 Obiective de dezvoltare durabilă (Agenda 2030) în 4 domenii: curriculum şi pedagogie, managementul unităţii, viata şcolară, parteneriatul şcolii cu comunitatea.
 2. Pilotarea etichetei „Şcoala durabilă” – de către 4 unităţi de învăţământ preuniversitar din Săcele, Turnu Măgurele, Moreni şi Iaşi – utilizând metodologii colaborative, creative şi empatice, “centrate pe uman”, care stimulează contribuţia diverşilor actori din comunitatea educativă (elevi, profesori, manageri şcolari, părinţi, membri ONG, cetăţeni responsabili, antreprenori, aleşi locali) la demersul de integrare a ODD-urilor în şcoală.
 3. Atragerea a min. 30 de şcoli şi 30 de min. ONG-uri („aliaţi”) care pledează coordonat, în reţele de advocacy, pentru a influenţa min. 10 autorităţi publice locale şi/sau regionale („ţinte”) să susţină alinierea unităţilor de învăţământ pe care le administrează şi finanţează (inclusiv cele cu elevi din grupuri ţintă vulnerabile – precum CSEI) la cerinţele de atribuire ale etichetei “Şcoala durabilă” (“scop de advocacy”).

Obiectivul de dezvoltare organizaţional al proiectului

Construirea unei reţele naţionale pentru EDD de min. 30 de ONG-uri

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de următoarele categorii :

120 de elevi din 4 şcoli îşi însuşesc EDD prin demersuri colaborative;

140 de profesori şi manageri şcolari îşi însuşesc EDD şi demersul de etichetare, iar 60 de reprezentanți ONG îşi însuşesc advocacy, învaţă Desing Thinking pentru EDD şi activează în reţea

80 de actori comunitari colaborează pentru EDD în comunitatea educativă

60 membri ONG îşi însuşesc advocacy-ul ca mod de acţiune publică

32 de aleşi locali se implică în EDD în şcoli

 

Parteneri: Asociaţia Reper21 lider de proiect, Fundația TERRA Mileniul III şi Asociaţia MAI BINE parteneri

Valoarea totală a proiectului: 149 983 euro

Proiectul este implementat prin programul Active Citizens Fund, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Data începerii proiectului 01.09.2022

Perioada de implementare 16 luni

logo cu scris (2)

Oraşe Reziliente

Obiectivul general al proiectului

Creşterea capacităţii de advocacy a tinerilor şi a actorilor comunitari din oraşele mici, aflate în declin economic, demografic şi socio-cultural, pentru a pleda în arena civică locală şi naţională pentru integrarea principiilor rezilienţei la schimbările climatice în politicile de dezvoltare/regenerare ale propriilor comunităţi.
Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Creşterea conştientizării a 360 de tineri şi 60 de actori comunitari, din 12 comunităţi mic urbane în declin, privind cauzele şi efectele schimbărilor climatice, politicile de atenuare şi de adaptare, vulnerabilitatea climatică determinată de proiectele de dezvoltare nedurabile, oportunităţile de regenerare oferite oraşelor în declin care aleg traiectorii de dezvoltare reziliente la efectele schimbărilor climatice.
 2. Dezvoltarea prin metode participative, de către 36 de tineri şi 24 de actori locali din cele 12 comunităţi, împreună cu 12 reprezentanţi ai ONG-urilor din domenii diverse şi complementare, a unui document de viziune, pe termen lung (orizontul 2050), care explorează diferite scenarii (posibile, accesibile, dezirabile) privind dezvoltarea rezilientă la schimbările climatice a oraşelor mici din România aflate în declin.
 3. Elaborarea colaborativă, de către 24 de aleşi locali (primari, consilieri) şi 12 reprezentanţi a minim 6 ministere şi autorităţi de resort (nominalizate în Strategia naţională privind schimbările climatice, 2016-2020), a unui pachet de priorităţi urgente pentru dezvoltarea rezilientă la schimbările climatice a oraşelor româneşti în declin.

Obiectivul de dezvoltare organizaţional al proiectului

Dezvoltarea organizaţională a celor 4 ONG-uri partenere, necesară pentru diversificarea, eficientizarea, consolidarea şi extinderea susţinerii pe care o oferă mişcării tinerilor activişti climatici în toate zonele ţării şi mai ales în comunităţile în care activismul climatic este în prezent foarte puţin sau deloc prezent.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de următoarele categorii :

– 360 de tineri din cele 12 oraşe;

– 60 de actori comunitari (persoane care au capacitatea de a reprezenta şcoli, biblioteci, firme locale, biserici, ONG-uri, asociaţii comunitare);

– 12 reprezentanţi a 12 ONG-uri de la nivel naţional, din domenii diferite, care creează sinergii pentru susţinerea tinerilor.

Parteneri: Asociaţia Reper21 – lider de proiect, Fundația TERRA Mileniul III, Asociația Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă şi Asociaţia Declic – parteneri.

Valoarea totală a proiectului: 224.029,57 euro

Proiectul este derulat de Asociația REPER21 în parteneriat cu Terra Mileniul III, Centrul de Dezvoltare Comunitară Durabilă și Declic și beneficiază de o finanțare în valoare de 224.029,57 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Data începerii proiectului 27.05.2022
Perioada de implementare 16 luni

Logo_Angajament pentru Clima

Angajament Pentru Climă

Obiectivul general al proiectului

Creşterea conştientizării, implicării civice şi educării cetăţenilor din România, în combaterea cauzelor şi efectelor schimbărilor climatice pe parcursul a 24 de luni. Un accent deosebit în cadrul proiectului va fi pus pe populaţia tânără care va fi cea mai afectată de efectele generate de schimbările climatice.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Creșterea nivelului de conștientizare a unui număr de aproximativ 20.000 de cetăţeni dintre care aproximativ 5 000 de tineri, cu privire la cauzele şi efectele schimbărilor climatice în România, într-o perioadă de 24 luni.
 2. Creşterea gradului de educare a unui număr de 2.000 de elevi de gimnaziu şi liceu şi 200 de profesori din învăţământul gimnazial şi liceal, pentru a gândi şi acţiona în vederea promovării eforturilor de reducere a cauzelor şi efectelor schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, întrun interval de 24 luni
 3. Îmbunătăţirea politicilor publice din educaţie privind schimbările climatice în România şi monitorizarea implementării politicilor privind schimbările climatice la nivelul factorilor de decizie intrun interval de 24 luni prin implicarea tinerilor

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de următoarele categorii :

2000 elevii de gimanziu şi liceu care vor fi instruiţi.

200 de profesori care vor fi instruiţi astfel încât să poată transmite mai departe către elevi informaţiile. Dintre aceştia, 20 profesori vor fi implicaţi direct în elaborarea unei curricule pentru gimnaziu şi liceu privind schimbările climatice şi în elaborarea politicii publice, iar 50 în activităţi educaţionale cu tinerii.

200 studenţi din cadrul SNSPA care vor participa la acţiuni educaţionale, dintre care 25 vor fi implicaţi ca voluntari în activităţile proiectului.

Publicul larg, aprox 20.000 de cetăţeni prin intermediul site-urilor web şi mass-media şi social media, vizitatori și susţinători ai organizațiilor partenere.

Parteneri: Fundația TERRA Mileniul III, Asociaţia Reper21 şi Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)

Valoarea totală a proiectului: 219 519,35 Euro

“Angajament pentru Climă” este finanțat prin programul Active Citizens Fund, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, şi o cofinanţare din partea partenerilor în valoare de 15.060 de euro.

Data începerii proiectului 11.04.2021
Perioada de implementare 24 luni

A3_Poster_Moreni_Pol de crestere

IMPLICAREA ONG-URILOR ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A MUNICIPIULUI MORENI

Obiectivul general al proiectului Consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din zona Moreni de sprijin și promovare a dezvoltării la nivel local in contextual Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Moreni 2021 – 2028. Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.
 2. Imbunătățirea colaborării dintre administrația publică locală și ONGuri în vederea implementării și monitorizării Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni 2021 – 2028.
 3. Îmbunătățirea comunicării și transparenței decizionale și a participării la luarea deciziilor în municipiul Moreni și zonele adiacente.

Rezultate așteptate

 1. Parteneriat de Dezvoltare Locala consolidat si sustenabil, functional si la 6 luni de la incheierea proiectului;
 2. Personal din ONG-uri instruit în domeniile Competențe sociale si civice si Participare publică la luarea deciziilor, transparență decizională, acces la informații;
 3. Mecanisme de colaborare și parteneriat implementate;
 4. Proceduri si instrumente de lucru privind transparenta decizionala dezvoltate;
 5. Raport de monitorizare a implementarii Strategiei si Planului de actiune locala.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de urmatoarele categorii :

 • 80 de reprezentanți ai ONG-urilor locale și din împrejurimile municipiului – dintre aceștia cel putin 30 vor beneficia de diverse forme de instruire, iar ceilalți vor fi implicați în activitățile proiectului precum workshopuri, grupuri de lucru, ateliere, conferințe, monitorizare strategie și plan de acțiune etc.
 • 10 aleși locali – primar, vieprimar, consilieri locali- care vor participa la activitățile proiectului destinate cooperării și parteneriatului precum workshopuri, seminarii, ateliere, conferințe.
 • 10 persoane din personalul din autoritatea publică locală – vor participa la activitățile proiectului destinate cooperării și parteneriatului precum workshopuri, seminarii, ateliere, conferinte, precum și la analiza și validarea ghidurilor și procedurilor realizate în cadrul proiectului.
 • Aprox 1000 de cetățeni din municipiul Moreni care vor fi informați cu privire la activitățile din proiect prin intermediul mass media și al rețelelor de socializare, sau prin participarea la diverse evenimente.

Parteneri: Fundația TERRA Mileniul III și UAT Moreni Valoarea totală a proiectului: 336.290,42 lei Proiectul este implementat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară “Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Componenta CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local. Data începerii proiectului 01.07.2022 Perioada de implementare 14 luni

 

 

Plan de cooperare

Ghid de monitorizare

Ghid pentru implementarea legii 544/2001

Raport – August 2023

green vote

Comisia de mediu a Parlamentului European a votat pentru biocarburanti sustenabili

green voteEuropenii ar putea folosi in curand biocarburanti sustenabili, dupa ce Comisia de Mediu a Parlamentului European (PE) a votat pentru contabilizarea integrala a emisiilor indirecte (ILUC) ale biocarburantilor.

 Acestia sunt luati in calcul pentru atingerea tintelor asumate de Uniunea Europeana in ceea ce priveste reducerea emisiilor si utilizarea energiei din surse regenerabile in transporturi[1], insa in multe cazuri au emisii mai mari decat carburantii fosili.

Votul europarlamentarilor din Comisia de Mediu va contribui la promovarea producerii unor carburanti care reduc in mod real emisiile din transporturi, precum biocarburantii avansati si energia electrica din surse regenerabile, utilizata pentru vehiculele electrice.

Este incurajator faptul ca parlamentarii europeni, a caror misiune este protectia mediului, au abordat in mod corect problema politicii UE in domeniul biocarburantilor, prin introducerea contabilizarii integrale a factorilor ILUC. Acest vot deschide calea pentru producerea de biocarburanti cu adevarat sustenabili, care vor reduce in mod real emisiile din transporturi, pana in anul 2020” – Nusa Urbancic, manager de proiect pentru biocarburanti in cadrul organizatiei internationale Transport&Environment.

Emisiile provenite din ILUC (schimbarea indirecta a destinatiei terenurilor) rezulta atunci cand biocarburantii iau locul culturilor alimentare si determina deplasarea productiei alimentare catre terenuri neagricole, cum ar fi padurile, provocand astfel cresterea cantitatii de emisii si afectand ecosistemele[2].

Tintele de productie devin tinte de reducere a emisiilor

Parlamentarii europeni au votat, de asemenea, pentru limitarea la 5,5% a volumului de biocarburanti obtinuti din plante alimentare, ce pot fi luati in considerare pentru atingerea tintei de 10% din carburantii din surse regenerabile utilizati in transporturi. In anul 2011, tarile UE – care traverseaza o perioada de criza economica – au cheltuit in jur de 10 miliarde € pentru a sustine industria de biocarburanti, aşa cum indica un studiu recent al Institutului International pentru Dezvoltare Sustenabila (IISD)[3]. Aceste subventii din bani publici au fost necesare pentru a sustine o cota de 4,5%, pentru biocarburanti, in anul 2011.

O alta propunere votata de Comisia de Mediu a fost ca, dupa 2020, tinta de volum (pentru productia de biocarburanti) sa fie inlocuita cu o tinta de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera. In acest fel, obiectivul cuprins in Directiva pentru Calitatea Carburantilor (FQD) se extinde, in mod efectiv, pana in 2025. Conform T&E, aceasta este cea mai buna solutie de decarbonizare a carburantilor utilizati in transporturi.

„In septembrie, Parlamentul European trebuie sa sustina prin vot decizia de acum – bazata pe studii stiintifice solide – a Comisiei de Mediu. In caz contrar, cel putin 10 miliarde € din banii cetatenilor europeni se vor risipi pentru sustinerea, in continuare, a unor biocarburanti care, in multe cazuri, sunt de doua ori mai poluanti decat cei fosili”.

Foto: www.greenfoodie.com.au


[1] UE reglementează utilizarea biocarburantilor prin intermediul a doua legi, cu un orizont de timp pana in 2020. Directiva privind energia din surse regenerabile (RED) stabileste un obiectiv de 10% pentru energia regenerabila utilizata in transporturi. Directiva privind calitatea carburantilor (FQD) impune o reducere de 6% a amprentei de carbon a carburantilor destinati transporturilor. In practica, aceste doua obiective au determinat subventionarea utilizarii biocarburantilor in tarile  UE, cu conditia ca biocarburantii sa contribuie la reducerea emisiilor, comparativ cu carburantii fosili. In prezent, ambele legi au reguli pentru calcularea emisiilor directe de carbon ale biocarburantilor, fara a se lua in considerare factorul ILUC.

[2] Vezi VIDEO
[3] Studiul realizat de Institutul International pentru dezvoltare Sustenabila