centrale-eoliene

Resurse energetice pentru viitor [2006-2007]

Perioada: octombrie 2006 – septembrie 2007

Promovarea producerii energiei electrice şi termice din surse regenerabile de energie (SRE) în România are un rol foarte important în protecţia mediului, creşterea independenţei economice faţă de importurile de petrol şi gaze naturale prin diversificarea surselor de aprovizionare de energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi respectiv combaterea schimbărilor climatice, utilizarea unor resurse locale de energie, dezvoltarea unor noi sectoare de afaceri.

România a fost una dintre primele ţări candidate la Uniunea Europeană care a implementat în legislaţia naţională prevederile Directivei 2001/77/CE privind promovarea producerii de energie electrică din SRE. Cadrul legislativ naţional stabileşte că ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile la consumul naţional brut de energie electrică urmează să ajungă la 33% până în anul 2010. În acest sens, a intrat în vigoare un cadru pentru promovarea utilizării surselor regenerabile de energie, respectiv sistemul cotelor obligatorii combinat cu sistemul certificatelor verzi.

În aceste condiţii, proiectul „Resurse energetice pentru viitor”, s-a desfasurat cu susţinerea financiară de la Uniunea Europeană prin programul Phare 2004 – Societatea Civilă, propunand contribuirea la promovarea resurselor energetice regenerabile în România.
Proiectul a fost implementat de către Fundaţia TERRA Mileniul III în parteneriat cu Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, Bucureşti, Asociaţia Prietenii Pământului, Galaţi, Societatea Română pentru Eficienţă Energetică, Craiova.

Obiectivele proiectului:
• Creşterea gradului de expertiză a ONG-urilor şi a autorităţilor locale privind transpunerea acquis-ului comunitar în domeniul energiei regenerabile şi impactul asupra politicilor de mediu;
• Creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la beneficiile folosirii surselor regenerabile de energie;
• Îmbunatăţirea politicilor publice de mediu şi energie cu contribuţia societaţii civile.

Activităţile proiectului :
• Promovarea exemplelor de succes în utilizarea energiei regenerabile in România (pliante şi raport cu studii de caz);
• Realizarea unei propuneri de plan de acţiune privind utilizarea resurselor regenerabile de energie pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România faţă de Uniunea Europeană;
• Organizarea unei mese rotunde şi a unei sesiuni de instruire pentru reprezentanţi ai unor factori interesaţi diverşi: administraţie publică locală, ONG-uri, autorităţi centrale, institute de cercetare;
• Organizarea unei caravane de informare asupra utilizării surselor regenerabile de energie în 13 oraşe din ţară: Bucureşti, Braşov, Cluj, Deva, Iaşi, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş, Timişoara, Constanţa, Craiova şi Galaţi.

Proiectul intentiona a fi o continuare a două proiecte dezvoltate de TERRA III:
– Implementarea acquis-ului comunitar din domeniul energiei la nivel local – un proiect implementat în anul 2003, care s-a bucurat de foarte bune aprecieri atât la nivelul organizaţiilor neguvernamentale cât şi la nivel guvernamental, deoarece în cadrul proiectului a fost produs primul ghid de implementare a acquis-ului comunitar în domeniul energetic necesar autorităţilor locale.
– Intărirea implicării ONG-urilor de mediu din România în adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar de mediu în domeniul „Calitatea aerului şi schimbările climatice”- dezvoltat în anul 2004, care a condus în anul 2005 la realizarea unei strategii naţionale privind schimbările climatice şi la dezvoltarea unui plan naţional de acţiune.

Finantator: Uniunea Europeana prin programul Phare 2004 – Societatea Civilă

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *