CONCURS Ambasador al combaterii risipei alimentare

Concursul “Ambasador al combaterii risipei alimentare” se derulează în perioada 20 februarie – 20 martie 2020 și este adresat elevilor, precum și cetățenilor din Municipiul Roman. Concursul este derulat în cadrul proiectului “Romanul prețuiește mâncarea”, implementat de Fundația TERRA Mileniul III cu sprijinul financiar al Comisiei Europene (prin intermediul Programului DEAR – Dezvoltare, Educație și Creșterea Conștientizării), al NOPLANETB și Asociației Serviciul APEL.

Proiectul „Romanul prețuiește mâncarea” își propune diminuarea risipei alimentare la nivelul orașului Roman pe lanțul de producere, comercializare și consum al produselor alimentare. În acest sens ne-am propus o serie de obiective secundare: creșterea gradului de conștientizare al locuitorilor Municipiului Roman cu privire la necesitatea implicării în diminuarea risipei alimentare prin intermediul campaniilor de conștientizare la nivel local; creșterea nivelului de instruire pentru minim 20 de profesori și 400 de elevi din Municipiul Roman cu privire la diminuarea risipei alimentare; elaborarea unui Plan de acțiune local privind diminuarea risipei alimentare.

Am fost încrezători și ne-am propus o serie de rezultate pe care le-am atins în perioada de implementare a proiectului. Prin concursul „Ambasador al combaterii risipei alimentare” să provocăm să vă puneți la contribuție imaginația și să creați un logo și un slogan prin care să transmiteți scopul principal al proiectului „Romanul prețuiește mâncarea”


Pentru mai multe informații vă rugăm să citiți regulamentul de participare.

Formularul de înscriere este disponibil aici.

etica-si-integritate-1-390x224

PROETIC: ETICĂ + TRANSPARENȚĂ + INTEGRITATE – CORUPȚIE

Titlul proiectului: PROETIC: ETICĂ + TRANSPARENȚĂ + INTEGRITATE – CORUPȚIE
Cod MySMIS 118799/ Cod SIPOCA 447

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiului Ploiești, prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, creșterea nivelului de educație, anticorupție a personalului, precum și prin aplicarea normelor, măsurilor și procedurilor în materie de etică, integritate și anticorupție reglementate la nivelul instituțiilor publice.

Obiectivele specifice proiectului:
OS1: Dezvoltarea și implementarea de mecanisme și proceduri în vederea asigurării transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiului Ploiești;
OS2: Dezvoltarea și implementarea de acțiuni și măsuri în vederea prevenirii și combaterii corupției, prin promovarea dialogului cu societatea civilă și creșterea gradului de educație anticorupție în Municipiul Ploiești;
OS3: Creșterea nivelului de cunoștințe și competențe a 40 de persoane din personalul Municipiului Ploiești în vederea prevenirii corupției, creșterii transparenței, eticii și integrității.

Grupul țintă al proiectului: 40 de persoane, care reprezintă personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale, precum și aleșii locali (ex. consilieri locali, consilieri județeni, primar, viceprimar, etc).

Rezultate așteptate: adaptarea Codului de etică și integritate; stabilirea procedurii privind consilierea etică a funcționarilor publici; crearea unui manual de bune practici în vederea creșterii transparenței, eticii și integrității în administrație publică; informarea unui număr de 100 de persoane din cadrul Municipiului Ploiești cu privire la măsurile anticorupție reglementate de legislația națională; participarea la dezbaterile organizate în vederea prevenirii și combaterii corupției la nivelul administrației publice locale a unui număr de 100 de persoane (reprezentanți ai comunității locale / cetățeni etc.); completarea a 100 de chestionare privind prevenirea corupției; rezultatele chestionarelor vor fi utilizate în vederea elaborării raportului privind situația existentă la nivelul Municipiului Ploiești; redactarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea corupției; elaborarea și diseminarea unui broșuri care va cuprinde soluții, acțiuni și măsuri anticorupție; redactarea și diseminarea unui ghid de bune practici pentru prevenirea corupției în administrația publică; încheierea a 3 parteneriate cu societatea civilă în vederea promovării inițiativelor anticorupție; participarea la dezbaterile publice legate de corupție a 40 de persoane; realizarea unei metodologii de monitorizare a implementării măsurilor anticorupție implementate la nivelul Municipiului Ploiești; participarea unui număr de 50 de persoane la campania de educație anticorupție și de promovare a acțiunilor anticorupție desfășurate la nivelul Municipiului Ploiești; participarea a 40 de persoane la cursuri informale – Etica, integritate și măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției; Managementul implementării Strategiei Naționale Anticorupție; Managementul riscurilor de corupție în administrația publică locală; Conduita profesionala a funcționarilor publici și informate asupra principiilor orizontale în cadrul cursurilor informale

Partenerii proiectului: Municipiul Ploiești / cabinet primar (lider de parteneriat) și Fundația Terra Mileniul III

Valoarea totală a proiectului: Conform contractului de finanțare, valoarea totală a proiectului este 287.884,82 lei, din care 282.127,11 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabila, iar entitatea finanțatoare este reprezentată de Uniunea Europeană.

Proiectul este implementat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Componenta 1 – CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Operațiunea – Creșterea transparentei, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Cod proiect 118799

Data inceperii proiectului: 21 noiembrie 2018

Perioada de implementare: 16 luni

01_logo-Roman-mancare

Romanul prețuiește mâncarea

Titlul proiectului: Romanul prețuiește mâncarea

Obiectivul general al proiectului este diminuarea risipei alimentare la nivelul orașului Roman pe lanțul de producere, comercializare și consum a produselor alimentare.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

 1. Creșterea gradului de conștientizare al locuitorilor Municipiului Roman cu privire la necesitatea implicării în diminuarea risipei alimentare. Îndeplinirea acestui obiectiv se va realiza prin derularea unei campanii de conștientizare în Municipiul Roman, în cadrul căreia ne propunem să informam și să conștientizam cca 30% dintre locuitorii Municipiului Roman asupra importanței diminuării risipei alimentare. Obiectivele europene privind diminuarea risipei alimentare sunt: reducerea cu până la 50% până în 2030 a cantității de deșeuri de alimente din gospodarii şi din lanțurile de retail.
 2. Creșterea nivelului de instruire pentru minim 20 de profesori și 400 de elevi cu privire la diminuarea risipei alimentare.
 3. Elaborarea unui Plan de acțiune local privind diminuarea risipei alimentare.

Grupul țintă al proiectului: minimum 15.000 persoane din rândul locuitorilor Municipiului Roman; minim 30 agenţi economici care activează pe lanțul de producere și comercializare a alimentelor (retaileri, restaurante şi cantine); minim 20 profesori de gimnaziu; minim 400 elevi de gimnaziu; minim 100 de persoane din rândul beneficiarilor centrelor sociale, cantinelor sociale și magazinului social din oraș care vor putea primi alimente la un preț minim sau în mod gratuit; alte autorități locale care doresc sa îți dezvolte un astfel de plan de acțiune pentru reducerea risipei de alimente și pot utiliza mijloacele dezvoltate în cadrul proiectului; autorități centrale (ex: Ministerul Agriculturii și Ministerul Mediului) care pot utiliza modelul dezvoltat în municipiul Roman pentru extinderea la nivel național a acestei experiențe.

Rezultate așteptate: Aproximativ 15.000 locuitori din Municipiul Roman vor fi informați cu privire la diminuarea risipei alimentare, 20 de profesori și 400 de elevi de gimnaziu din Municipiul Roman vor fi instruiți cu privire la diminuarea risipei alimentare, va fi constituit un plan de acțiune local și un proces funcțional de reducere a risipei de alimente în Municipiul Roman, un plan de acțiune local și un proces funcțional de reducere a risipei de alimente în Municipiul Roman.

Partenerii proiectului: Fundația TERRA Mileniul III cu sprijinul Primăriei Municipiului Roman

Valoarea totală a proiectului: 164.124,63 lei

Activitățile proiectului sunt cofinanțate de Uniunea Europeană, NOPLANETB și Asociația Serviciul APEL.

buying_green_ro_mockup-1

Achiziţii Verzi

În cadrul proiectului Reţeaua Europeană a ONG-urilor privind Achiziţiile Publice Ecologice, a fost publicată a 3 a ediţie a Ghidului privind achiziţiile publice ecologice a Comisiei Europene, la care am adăugat şi exemple de succes de la nivelul autorităţilor publice locale din Europa, din domeniul managementului deşeurilor.
De asemenea a fost organizată o sesiune de instruire privind achiziţiile verzi, pentru reprezentanţi ai Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitare.
Ghidul poate fi descărcat de aici.

Perioada de implementare august 2018 – februarie 2019
Finanţat de ICLEI

Afis-A3-TRADES

Politici publice integrate de gestionare eficientă și transparentă a deșeurilor municipale și a datelor – TRADES

Obiectivul general al proiectului este de a crește eficiența serviciilor publice de gestionare a deșeurilor municipale, prin dezvoltarea de politici și standarde comune, promovate în mod unitar și transparent, în interesul cetățenilor și mediului de afaceri.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea de politici publice integrate pentru gestionarea eficientă și transparentă a deșeurilor municipale și a datelor raportate privind deșeurile municipale; Acest obiectiv va fi atins într-o perioadă de 16 luni de implementare a

proiectului și va contribui la creșterea capacității pentru cele 2 ONG-uri partenere prin activități ce vizează instruirea a 75 de reprezentanți în domeniul managementului deșeurilor și 25 de reprezentanți în domeniul politicilor publice și participarea a 5 reprezentanți ai ONG-urilor la conferințe internaționale pe tema managementului deșeurilor.

 1. Îmbunătățirea politicilor publice privind serviciile publice de gestionare a deșeurilor municipale. Va fi realizat prin formularea și promovarea a cinci politici publice alternative la politica Guvernului privind managementul deșeurilor municipale și dezvoltarea și implementarea unui soft de monitorizare și evaluare a implementării politicii, privind managementul deșeurilor municipale.
 2. Construirea consensului în vederea adoptării modificărilor la politicile publice propuse.

Acest obiectiv va fi realizat prin constituirea și funcționarea unei platforme de cooperare și dialog privind managementul deșeurilor municipale și realizarea a 5 întâlniri de construire a consensului cu privire la politica propusă de ONG-uri.

Grupul țintă al proiectului: 85 de reprezentanți, angajați ai organizațiilor ADI care implementează Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID); 10 reprezentanți ai autorităților centrale; 30 reprezentanți ai autorităților publice locale; 5 reprezentanți ai altor ONG-uri interesate de problematica deșeurilor.

Rezultate așteptate: 85 de reprezentanți ai ONG-urilor instruiți în domeniul managementului deșeurilor și politicilor publice; 1 Instrument de consolidare a dialogului social si civic – platformă de cooperare și dialog; Propunere alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul gestionării deșeurilor municipale; 1 Instrument independent de monitorizare a politicii publice de management al deșeurilor municipale – soft de monitorizare și raportare a cantităților de deșeuri municipale gestionate, aplicat în 3 regiuni.

Parteneri în proiect: Fundaţia TERRA Mileniul III şi Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI)

Valoarea totală a proiectului: 999.434,52 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 822.576,44 lei

Proiectul este implementat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară “Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Componenta 1 CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.

Data începerii proiectului: 20.08.2018

Perioada de implementare: 16 luni

Achiziții proiect

Fundaţia TERRA Mileniul III anunţă astăzi 02.10.2018 lansarea procedurii competitive de selecţie a ofertelor pentru serviciile de organizare evenimente (cod CPV 79951000-5) din cadrul proiectului „Politici publice integrate de gestionare eficientă și transparentă a deșeurilor municipale și a datelor – TRADES”, cod Smis 111434, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1: CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.

Documentaţia de atribuire şi specificaţiile tehnice se găsesc postate pe site-ul https://www.fonduri-ue.ro şi www.terramileniultrei.ro
De asemenea, documentele pot fi solicitate de la beneficiar folosind adresa de email office@terramileniultrei.ro sau la sediul acestuia din str. Calea Crangasi nr. 14 bl 40 sc 1 ap.35, Bucuresti sector 6.

Descarcă documentația de atribuire

Raport privind situația actuală

Ghid gestionare deșeuri

Platforma de Dialog și Cooperare TRADES(link extern)

Sesiuni de instruire(link extern) –  descarcă PDF

Politici publice

 

Afis-A3-Roman-2-1

CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI ROMAN PRIN REPROIECTAREA SMC ȘI INTRODUCEREA CAF

Titlul proiectului: „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI ROMAN PRIN REPROIECTAREA SMC ȘI INTRODUCEREA CAF”

Cod MySMIS 122867/ Cod SIPOCA 105

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin introducerea CAF, reproiectarea SMC și formarea personalului în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

 Obiective specifice:

OS1. Introducerea cadrului de auto-evaluare a modului de funcţionare a  instituţiilor publice (CAF) la nivelul administrației Municipiului Roman, ca instrument utilizat pentru managementul total al calității.

OS2. Reproiectarea  și recertificarea sistemului de management al calității conform noilor cerințe ale SR EN ISO 9001:2015

OS3. Formarea a 50 de persoane de la nivelul administrației Municipiului Roman în vederea creșterii nivelului de cunoștințe și abilități necesare pentru utilizarea și optimizarea permanentă a proceselor din perspectiva unei orientări către beneficiari 

Activitățile proiectului sunt următoarele:

Activitatea nr.1 – Introducerea CAF ca instrument de autoevaluare la nivelul aparatului administrativ al Municipiului Roman;

Activitatea nr.2 – Pregătirea și realizarea tranziției de la SR EN ISO 9001:2008 la SR EN ISO 9001:2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman;

Activitatea nr.3 – Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din aparatul de specialitate al primarului în vederea sprijinirii procesului de introducerea a sistemelor unitare de management al calității și a performanței;

Activitatea nr.4 – Managementul proiectului prin care se asigură derularea procedurilor de achiziție, monitorizarea activității, managementul riscurilor, rambursarea cheltuielilor, gestiunea contractului de finanțare, alte măsuri administrative, informare, publicitate și obiective orizontale.

 Rezultatele proiectului:

 1. Introducerea CAF ca instrument de autoevaluare, parte componentă a pachetului de instrumente utilizate la managementul total al calității
 2. Recertificarea Primăriei Municipiului Roman conform SR EN ISO 9001:2015
 3. 50 de beneficiari a activităților de formare legate de OS 2.1

 Valoare totală: 417 610,47 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 351 606,78 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, Axa Prioritară 2 – Administrație publica și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

 Data începerii proiectului: 30.08.2018

Perioada de implementare: 12 luni

Parteneri: Municipiul Roman, Fundația Terra Mileniul III

REZULTATELE CONCURSULUI „AMBASADORII UTILIZĂRII EFICIENTE A ENERGIEI”

In cadrul concursului „Ambasadorii Utilizarii Eficiente a Energiei” au fost primite un numar de 258 de lucrari. Felicitam toti participantii si toate cadrele didactice ce s-au implicat in acest concurs.

Deoarece majoritatea lucrarilor au fost foarte bune am suplimentat numarul de premii de la 10 la 16.

Va prezentam mai jos lista castigatorilor:

Clasa a V a:

Rucsandra Daria Maria – Cimpulung Arges

Dumitrescu Adriana Nicoleta – Constanta

Dinta Alexia Lidia – Campulung Arges

Cerenea Andra – Bucuresti

Clasa a VI a

Avramescu Ada – Bacau

Hoaghea Luca Mihail – Mioveni, Arges

Munteanu Delia – Timisoara

Purcarea Viviana – Bucuresti

Balica Darius Stefan – Galati

Clasa a VII a

Bruma Georgiana – Moreni

Iuga Sarah – Sibiu

Panaite Vlad – Tecuci, Galati

Clasa a VIII a

Bejenar Petrisor Andrei – Todiresti, Suceava

Vasile Clara Georgiana – Lehliu Gara, Calarasi

Amzica Andreea Mihaela – Campulung Arges

Vasile Elena Bianca – Ziduri, Buzau

Felicitari tuturor castigatorilor si cadrelor didactice!

img-4

Analiza gestionarii deseurilor de ambalaje in Romania

Analiza cu privire la politicile publice de susţinere a reciclării pentru deşeurile de ambalaje şi propuneri de îmbunătăţire

La finalul anului 2015 România se confrunta cu criza deşeurilor de ambalaje1, în urma căreia o mare parte dintre producători au plătit contribuţii către Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), iar organizaţiile de transfer de responsabilitate (OTR) au fost amendate ca urmare a controalelor efectuate de acelaşi AFM.
De asemenea în aprilie 2017 Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a revizui și adopta Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) și Programul de prevenire a generării de deșeuri, în conformitate cu obiectivele Directivei cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE) și ale economiei circulare.

În pofida avertismentelor anterioare din partea Comisiei, autoritățile române nu și-au îndeplinit obligația de a revizui și actualiza Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și Programul de prevenire a generării de deșeuri. Această revizuire ar fi trebuit să aibă loc cel târziu în 2013. Comisia a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în septembrie 2015 și a trimis României un aviz motivat în mai 2016, solicitându-le autorităților să adopte rapid aceste instrumente de bază prevăzute de legislația în materie de deșeuri.

Pentru evaluarea politicilor publice cu privire la programele de susținere a sectorului deşeurilor şi respectiv a creşterii cantităţilor de deşeuri de ambalaje separate la sursă, sortate şi reciclate au fost analizate pe bază de chestionar opiniile factorilor interesaţi, operatori pe lanţul de gestionarea a deşeurilor de ambalaje.

Chestionarul a vizat 5 categorii de aspecte, astfel:
1. Instituţional şi de reglementare;
2. Operaţional;
3. Transparenţă şi comunicare;
4. Financiare şi instrumente economice;
5. Educaţie şi implicare.

[message_box title=”Puteti descarca studiul de aici:” color=”red”]Analiza gestionarii deseurilor de ambalaje in Romania[/message_box]

 

susy

Analiza finală a studiului SSEDAS

Economia transformativă: Provocările şi limitele economiei sociale şi solidare (ESS) din cele 55 de teritorii din Europa şi de pe Glob.

Studiul SSEDAS analizează interdependenţele globale din mai multe puncte de vedere diferite, subliniind cum sărăcia extremă şi gestionarea greşită a mediului înconjurător pot fi consecinţa unei aplicări incorecte sau eronate a politicilor publice europene şi cum ar putea comportamentul cetăţenilor europeni să le influenţeze direct sau indirect.

Cetăţenilor europeni li se poate arăta un model pozitiv, cum este ESS, care îi este aplicabil şi Sudului Globului şi Europei şi care le permite cetăţenilor să întreprindă acţiuni pentru a-şi schimba comportamentele, contribuind în sensul eradicării efective a sărăciei şi al dezvoltării durabile. Se va pune accentul special pe nevoia de a creşte nivelul de conştientizare a cetăţenilor cu privire la bunurile comune globale şi la provocările comune.

 

[message_box title=”Puteti sa descarcati studiul de aici:” color=”red”]Analiza finala a studiului SSEDAS[/message_box]

 

Ong-uri respinse de la fonduri europene pentru că au propus o contribuție proprie prea mare în cofinanțare proiectelor.

43 de organizatii neguvernamentale reunite in Coalitia pentru Fonduri Structurale au trimis autoritatilor o scrisoare deschisa prin care semnaleaza nereguli in gestionarea Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA), cererea de proiecte nr.2/2017 si cer reluarea evaluarii proiectelor depuse in cadrul apelului.

In scrisoarea adresata domnului Paul Stanescu, Ministrul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, domnului Marius Nica, Ministru delegat pentru Fonduri Europene si doamnei Centrine de Buggenoms, Seful Unitatii Romania, Bulgaria, DG Employment, Comisia Europeana, ong-urile arata ca 64% din proiecte au fost respinse pentru nerespectarea conformitatii administrative si eligibilitatii invocand-se motivari ilegale si irationale.

„O buna parte dintre proiecte au fost respinse pentru ca, in sistemul MySmis, contributia solicitantului apare ca fiind mai mare decat minimum specificat in ghidul de finantare. Dincolo de absurdul unei respingeri a cererii de finantare pentru o contributie proprie mai mare la bugetul proiectului, exista cazuri in care proiectele au fost respinse deoarece valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate reprezinta 97,9999% din valoarea totala eligibila, in loc de 98%, astfel cum se prevede in documentele relevante.” se arata in scrisoare.

Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, art. 120 prevede plafoane maximale ale finantarii FSE si nu procente fixe. In logica criteriilor stabilite prin acest regulament contributia maxima UE intr-un proiect trebuie sa fie de maxim 98% si nu exact 98%. In plus obligarea celor care inscriu proiecte in softul MySmis sa introduca valori cu 4 zecimale poate produce erori de calcul.

 Atasam scrisoarea integrala si lista de semnatari.

Domnului Paul Stanescu, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Domnului Marius Nica, Ministru delegat pentru Fonduri Europene

Doamnei Centrine de Buggenoms, Seful Unitatii Romania, Bulgaria, DG Employment, Comisia Europeana Spre stiinta: Doamnei Gabriela Bostanescu, Director AM POCA

Ref.: Nereguli in gestionarea Programului Operational Capacitate Administrativa/ cererea de proiecte nr.2/2017

Stimati domni ministri, Stimate doamne director,

Numarul mare de cereri de finantare respinse in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii in cazul POCA nr. CP 2/2017 „Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020” (MySMIS: POCA/111/1/1) semnaleaza ca procesul de evaluare a fost grav viciat. Analiza pe care am facut-o noi indica o serie de probleme majore:

 • Rigorile absurde impuse promotorilor de proiecte, cu incalcarea unor prevederi ale reglementarilor Europene si nationale;
 • Erori tehnice si abateri de la prevederi legale in procesul de evaluare;
 • Neclaritati in comunicarea cerintelor de finantare;
 • Incalcarea principiului tratamentului egal al solicitantilor;
 • Incalcarea principiului utilizarii eficiente a fondurilor publice.

Lista intermediara a rezultatelor obtinute in urma derularii etapei de evaluare tehnica si financiara aferenta cererilor de finantare depuse in cadrul cererii de proiecte nr. CP 2/2017 a fost publicata in data de 24 octombrie a.c. 64% din proiecte au fost respinse pentru nerespectarea conformitatii administrative si eligibilitatii.

O buna parte dintre proiecte au fost respinse pentru ca, in sistemul MySmis, contributia solicitantului apare ca fiind mai mare decat minimum specificat in ghidul de finantare. Dincolo de absurdul unei respingeri a cererii de finantare pentru o contributie proprie mai mare la bugetul proiectului, exista cazuri in care proiectele au fost respinse deoarece valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate reprezinta 97,9999% din valoarea totala eligibila, in loc de 98%, astfel cum se prevede in documentele relevante.

Conditia ca intensitatea finantarii nerambursabile sa fie de 98,0000% si contributia solicitantului de 2,0000% o consideram abuziva deoarece ea incalca:

a) Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, art. 120 care prevede plafoane maximale ale finantarii FSE si nu procente fixe;

b)Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, art. 96 pct. 2d alin. (4) care prevede „Atunci cand cofinantarea nationala este constituita din cofinantari publice si private, tabelul prezinta defalcarea indicativa intre componentele publice si private.”;

c)Hotarare privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, care obliga autoritatea de management a POCA sa stabileasca limite maxime si minime ale elementelor valorice si nu plafoane fixe (art.3)

d)Anexa II la Ghidul Solicitantului care, la criteriul B5 din lista de criterii de verificare a conformitatii administrative prevede ca bugetul sa se incadreze in limitele stabilite de Ghidul Solicitantului.

Toate aceste documente impun considerarea plafonului de 98,0000% drept un plafon maximal pana la care se poate solicita finantarea nerambursabila si nu un procent fix astfel ca respingerea proiectelor cu o contributie proprie mai mare de 2% nu este doar irationala ci si ilegala.

Call-urile lansate de POCA in perioada 2016 – 2017 nu trateaza in mod unitar cofinantarea incalcand astfel principiul tratamentului egal al solicitantilor. Cele lansate in 2016 (IP3, IP4, IP5, IP6, IP7) prevad contributie minima de 2%. Call-urile lansate in 2017 prevad fie cofinatare in cota fixa de 2% (CP1, CP2-dupa corr 1, CP3, CP5, CP6 si IP9), fie contributie minima de 2% (CP4). Stabilind o cota fixa de cofinantare, POCA incalca si principiul utilizarii eficiente a fondurilor publice pentru ca nu permite solicitantilor sa cofinanteze proiectele intr-o cota mai mare, degrevand astfel bugetul public de o cheltuiala.

Dincolo de acest aspect grav de respingere abuziva si ilogica a proiectelor care aduc o contributie privata mai mare de 2%, experienta de gestionare a programului CP 2/2017 (MySmis POCA/111/1/1) a permis identificarea unor deficiente suplimentare dintre care enumeram:

 • calculul contributiilor cu 4 zecimale in loc de doua zecimale,
 • respingerea de proiecte pe criterii insignifiante precum nementionarea expresa in cererea de finantare a unor clauze ale viitoarelor contracte de finantare (spre exemplu nementionarea faptului ca afisele tiparite in cadrul proiectului se vor lipi in locuri vizibile)

In plus, asistam la o minimalizare a rolului pe care organizatiile neguvernamentale il pot juca in intarirea capacitatii administratiei, in special in zona de crestere a transparentei decizionale. La 4 ani de la debutul perioadei de programare, acest apel de proiecte a fost primul pentru care organizatiile neguvernamentale au fost eligibile in calitate de promotori.

Birocratia excesiva si orientarea pe proces si nu pe rezultat au fost recunoascute de toti actorii implicati, inclusiv de Autoritatile de Management si liderii politici, ca fiind unul dintre cele mai relevante obstacole pentru absorbtia fondurilor europene in perioada 2007-2013 si mai ales pentru impactul proiectelor finantate. Cu toate acestea, perioada actuala de programare vine cu acelasi tip de birocratie si interes pentru aspectele formale.

Va solicitam, domnilor ministri, reluarea evaluarii in cazul apelului CP 2/2017 din cadrul POCA.

Cu deosebit respect,

Oana Preda, Director al CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publica, in numele Coalitiei ONG pentru Fonduri Structurale

Nicoleta Andreescu, Director executiv, APADOR-CH

Mircea Toma, Presedinte, ActiveWatch

Sergiu Tara, Presedinte executiv, Asociatia Comunelor din Romania

Adrian Moraru, Director, Institutul pentru Politici Publice

Lavinia Andrei, Presedinte, TERRA Mileniul III Liviu Cioineag, Director, Coalitia Natura 2000

Florin MOISA, Presedinte Executiv, Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi

Gabriela Stanciu, Director, Fundatia PACT

Octavian Rusu, Presedinte, Centrul pentru legislatie non profit

Adelaide Katerine Tarpan, Presedinte, FEDRA – Federatia pentru Drepturi si Resurse pentru Persoanele cu Tulburari in Spectrul Autist

Cristina Guseth, Director, Fundatia Freedom House

Dan Hulea, Director executiv, Societatea Ornitologica din Romania Sorin Ionita, Presedinte, Expert Forum

Stefan TEISANU, Director executiv, Centrul Cultural Clujean

Alexandra TODERITA, Director, Centrul Roman de Politici Europene

Doru Mitrana, Presedinte, Fundatia Mai Mult Verde

Raluca Ouriaghli, Presedinte, RISE Romania – Reteaua Romana a intreprinderilor sociale de insertie

Gelu Duminica, Director executiv, Agentia pentru dezvoltare Comunitara Impreuna

Feopenta Petrica, Asociatia Comunelor din Romania – Filiala Neamt

Aurelia Pasare, Presedinte, Asociatia Four Change

Nicoleta Dascalu, Director, Asociatia Romana Anti-SIDA

Mioara Chifu, Director, Asociatia Romano ButiQ

Rodica Novac, Presedinte, Asociatia pentru Dialog, Ocupare si Migratie CONECT

Mihaela Nabar, Sef departament, World Vision Romania

Corina Atanasiu, Director Executiv, Asociatia CAIES

Angela Achitei, Presedinte, Fundatia Alaturi de Voi Iasi

Raluca Ouriaghli, Director, Ateliere Fara Frontiere

Marian Stoian, Director, Asociatia Eurocentrica

Valentin Neacsu, Presedinte, Asociatia Greuceanu

Camelia Intorsura-Moldoveanu, Presedinte, Asociatia Institulul Roman pentru Protectia Mediului Inconjurator

Stefan Padure, Presedinte, Asociatia pentru Promovarea Alimentului Romanesc

Alexandru Anghel, Administrator, Think Development & Consultancy

Iuliana Iliescu, Manager programe, Asociatia Pro Democratia

Arpad Harangozo, Manager proiect, Uniunea Editorilor din Romania

Ovidiu Morar, Presedinte, Fundatia Culturala Art Promo

Adina Manea, Director, Fundatia Tineri pentru Tineri

Ana-Maria Paladus, Vicepresedinte, Asociatia REPER21

Ovidiu Voicu, Director, Centrul pentru Inovare Publica

Vera Marin, Presedinte, Asociatia pentru Tranzitie Urbana

Diana Culescu, Presedinte, Asociatia Peisagistilor din Romania (AsoP)

Lucian Gaman, Presedinte, Asociatia Centrul de Resurse Apollo Ploiesti

Mihaela MOSTAVI, Presedinte, Fundatia Convergente Europene