Afis-A3-Roman-2-1

CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI ROMAN PRIN REPROIECTAREA SMC ȘI INTRODUCEREA CAF

Titlul proiectului: „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI ROMAN PRIN REPROIECTAREA SMC ȘI INTRODUCEREA CAF”

Cod MySMIS 122867/ Cod SIPOCA 105

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin introducerea CAF, reproiectarea SMC și formarea personalului în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

 Obiective specifice:

OS1. Introducerea cadrului de auto-evaluare a modului de funcţionare a  instituţiilor publice (CAF) la nivelul administrației Municipiului Roman, ca instrument utilizat pentru managementul total al calității.

OS2. Reproiectarea  și recertificarea sistemului de management al calității conform noilor cerințe ale SR EN ISO 9001:2015

OS3. Formarea a 50 de persoane de la nivelul administrației Municipiului Roman în vederea creșterii nivelului de cunoștințe și abilități necesare pentru utilizarea și optimizarea permanentă a proceselor din perspectiva unei orientări către beneficiari 

Activitățile proiectului sunt următoarele:

Activitatea nr.1 – Introducerea CAF ca instrument de autoevaluare la nivelul aparatului administrativ al Municipiului Roman;

Activitatea nr.2 – Pregătirea și realizarea tranziției de la SR EN ISO 9001:2008 la SR EN ISO 9001:2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman;

Activitatea nr.3 – Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din aparatul de specialitate al primarului în vederea sprijinirii procesului de introducerea a sistemelor unitare de management al calității și a performanței;

Activitatea nr.4 – Managementul proiectului prin care se asigură derularea procedurilor de achiziție, monitorizarea activității, managementul riscurilor, rambursarea cheltuielilor, gestiunea contractului de finanțare, alte măsuri administrative, informare, publicitate și obiective orizontale.

 Rezultatele proiectului:

  1. Introducerea CAF ca instrument de autoevaluare, parte componentă a pachetului de instrumente utilizate la managementul total al calității
  2. Recertificarea Primăriei Municipiului Roman conform SR EN ISO 9001:2015
  3. 50 de beneficiari a activităților de formare legate de OS 2.1

 Valoare totală: 417 610,47 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 351 606,78 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, Axa Prioritară 2 – Administrație publica și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

 Data începerii proiectului: 30.08.2018

Perioada de implementare: 12 luni

Parteneri: Municipiul Roman, Fundația Terra Mileniul III

Tags: No tags

Comments are closed.